دوره مانتو دوز

دوره مانتو دوز

دوره مانتو دوز

مشخصات دوره :
مانتو دوز كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي لازم از عهده الگوسازي- برش و دوخت انواع مدل مانتو بصورت تكدوزي و سري دوزي برآيد.

دوزنده مانتو یکی از کارهای مربوط به صنایع پوشاک است که دارای شایستگی هایی از قبیل:

1-مانتو اجتماع(مانتویی که ویژگیهای پوشش متناسب با اجتماعی که در آن زندگی می کنیم داشته باشد)

2-مانتو مجلسی (مانتویی که دارای گشادی زیاد وظاهری زیبا ومجلسی داشته باشد)

3-مانتو مشاغل(مانتویی که در حین راحتی دارای ظاهری متناسب با مشاغل داشته باشد)

4-مانتو فانتزی(مانتویی که دارای ویزگیهای یک مانتوی فانتزی را داشته باشد)

5-مانتوی اسپرت(مانتوی که برای ورزش وکوهنوردی وپیک نیک استفاده میشود)

كد استاندارد :7-91/40/1/1

كد ملي آموزش شغل/شايستگي   

100002015021357
نسخهشناسه شایستگیشناسه شغلشناسه گروهسطح مهارت

ISCO-08

دوره مانتو دوز
دوره مانتو دوز

ويژگي هاي كارآموز ورودي:
حداقل ميزان تحصيلات : پايان دوره راهنمايي
حداقل توانايي جسمي: سلامت كامل جسماني و رواني
مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: ندارد

طول دوره آموزشي :
طول دوره آموزش : 200 ساعت
ـ زمان آموزش نظري : 125 ساعت
ـ زمان آموزش عملي : 75 ساعت

روش ارزيابي مهارت كارآموز :
1 -امتياز سنجش نظري(دانش فني): 25 %
2 -امتياز سنجش عملي : 65 %
1-2 -امتياز سنجش مشاهده اي: 10 %
2-2 -امتياز سنجش نتايج كار عملي: 65%

 

 

مهارت های کارآموز بعد از پایان دوره :

دوخت مانتو اجتماع

دانش هایی که در دوخت مانتو اجتماع بعد از پایان دوره بدست می آورد:

-روش دوخت انواع برش های جلو متناسب با مانتو ی مجلسی
-روش دوخت انواع برش های پشت،افقي متناسب با مانتو ی مجلسی
-روش دوخت ساسون جلوو پشت   متناسب بامانت مجلسی
-روش دوخت انواع  دوخت مانتومجلسی( راسته،فون وازاد )
-روش دوخت  انواع مانتو جلو باز متناسب در مانتو مجلسی
-روش دوخت درزهای(داخلي صاف، گوشه دار ومنحني) متناسب با مانتو مجلسی
-روش اتصال لایه به قسمتهای مختلف(یقه،سجاف ومچ)
-روش دوخت انواع سجاف متناسب با فرم یقه در مانتو ی مجلسی
-روش دوخت  انواع چین ،پیلی وگوده در مانتو مجلسی
-روش دوخت انواع جیب  در مانتو مجلسی
-روش دوخت انواع استین متناسب با مانتو مجلسی
-روش  دوخت قطعات تزئینی ودوخت های تزئینی مانتو مجلسی
-روش دوخت پاک دوزی(با دست،زانفيکس، پيچ رول ،نوار اریب)
-روش اتوکاری در مراحل تهيۀ دوخت(ساسون، درز پيلي، چين و…)
-روش اتو کاری نهایی مانتومجلسی

و..

مهارت هایی که در دوخت مانتو اجتماع بعد از پایان دوره بدست می آورد:

-دوخت انواع برش های (از سر شانه،حلقه استین وحلقه گردن)
-دوخت انواع برش از سر شانه،حلقه اسنین وحلقه گردن به همراه انتقال به دهانه جیب
-دوخت انواع برش های پشت(برش از سر شانه، حلقه گردن وحلقه آستین)متناسب با مانتو اجتماع
-دوخت انواع فرم مانتو ترک (راسته،فون)
-دوخت انواع مغزی در برشهای مانتو اجتماع
-دوخت انواع یقه خطی(گرد،هفت)متناسب با مانتوی اجتماع
-دوخت انواع یقه( جدا، سر خود) متناسب با مانتوی اجتماع
-دوخت انواع استین جدا (ساده،مچی)متناسب با مانتو اجتماع
-دوخت انواع استین سرخود(رگلان،کیمونو) متناسب با مانتو اجتماع
-دوخت انواع مچ جدا(ساده،دو بل جدا)
-دوخت انواع مچ سرخود(دوبل سرخود ،دوبل سجاف دار  سرخود)
-دوخت لبه دوزی پایین مانتو (دستی ،زانفیکس،چرخ )
-اتو کاری همراه با دوخت در تمامی مراحل

و..

دوخت مانتو مجلسی

دانش هایی که در دوخت مانتو مجلسی بعد از پایان دوره بدست می آورد:
-روش دوخت انواع برش های جلو متناسب با مانتو ی مجلسی
-روش دوخت انواع برش های پشت،افقي متناسب با مانتو ی مجلسی
-روش دوخت ساسون جلوو پشت   متناسب بامانت مجلسی
-روش دوخت انواع  دوخت مانتومجلسی( راسته،فون وازاد )
-روش دوخت درزهای(داخلي صاف، گوشه دار ومنحني) متناسب با مانتو مجلسی
-روش اتصال لایه به قسمتهای مختلف(یقه،سجاف ومچ)
-روش دوخت انواع سجاف متناسب با فرم یقه در مانتو ی مجلسی
-دوخت انواع قزن و زیپ تزیینی
-روش دوخت  انواع چین ،پیلی وگوده در مانتو مجلسی
-روش دوخت انواع جیب (داخل درز، جیب رووانواع جیب های تزئینی) در مانتو مجلسی
-روش  دوخت قطعات تزئینی ودوخت های تزئینی مانتو مجلسی
-روش دوخت پاک دوزی(با دست،زانفيکس، پيچ رول ،نوار اریب)
-روش اتوکاری در مراحل تهيۀ دوخت(ساسون، درز پيلي، چين و…)
-روش اتو کاری نهایی مانتومجلسی

و..

مهارت هایی که در دوخت مانتو مجلسی بعد از پایان دوره بدست می آورد:

-دوخت انواع برش های جلو(افقي بالاي خط كف حلقه ،کف حلقه ،خط سینه ،زیر خط سینه ،کمر و باسن و عمودي از سرشانه ،حلقه استین وحلقه گردن ) متناسب با مانتو ی مجلسی
-دوخت مانتو راسته(برش دار،بدون برش)متناسب با مانتو مجلسی
-دوخت مانتو فون(ترک ،برش در کمر)متناسب با مانتو مجلسی
-اتصال لایه به قسمتهای مختلف(یقه،سجاف ومچ)
-دوخت انواع یقه خطی(گرد،هفت)متناسب با مانتوی مجلسی
-دوخت  انواع چین ،پیلی وگوده در مانتو مجلسی
-دوخت انواع جیب (داخل درز، جیب رووانواع جیب های تزئینی) در مانتو مجلسی
-دوخت انواع استین جدا (ساده،مچی)متناسب با مانتو مجلسی
-روش  دوخت قطعات تزئینی ودوخت های تزئینی مانتو مجلسی
-دوخت پاک دوزی(با دست،زانفيکس، پيچ رول ،نوار اریب)
-اتوکاری در مراحل تهيۀ دوخت(ساسون، درز پيلي، چين و…)
-اتو کاری نهایی مانتومجلسی

و..

دوخت مانتو مشاغل

دانش هایی که در دوخت مانتو مشاغل بعد از پایان دوره بدست می آورد:

-روش دوخت انواع برش های افقی وعمودی در قسمت جلو ،متناسب با مانتو ی مشاغل
-روش دوخت ساسون جلوو پشت   متناسب بامانتو مشاغل
-روش دوخت انواع  دوخت مانتومشاغل( راسته،فون وازاد )
-روش دوخت  انواع مانتو جلو باز(خط مركزي كنار هم، يك رديف دكمه، دو رديف دكمه، غير قرينه) متناسب در مانتو مشاغل
-روش اتصال لایه به قسمتهای مختلف(یقه،سجاف ومچ)
-روش دوخت انواع مانتو اداری بابرش( عمودی وافقی همراه با دهانه جیب )
-روش دوخت انواع فرم یقه مانتو (خطی،برگرد،مسطح وایستاده)در مانتو مشاغل
-روش دوخت مغزی بین برشهای مانتو
-روش پاک دوزی(با دست،زانفيکس، پيچ رول ،نوار اریب)
-اتوکاری در  تمام مراحل دوخت

و..

مهارت هایی که در دوخت مانتو مشاغل بعد از پایان دوره بدست می آورد:

-دوخت انواع برش های جلو ، پشت،افقي(افقي بالاي خط كف حلقه ،کف حلقه ،خط سینه ،زیر خط سینه ،کمر و باسن و عمودي از سرشانه ،حلقه استین وحلقه گردن ) متناسب با مانتو ی مشاغل
-دوخت مانتو فون(ترک ،برش در کمر)متناسب با مانتو مشاغل
-دوخت مانتوی آزاد متناسب با مانتومشاغل
-دوخت انواع جیب (داخل درز، جیب رو، فیلتاب )در مانتو مشاغل
-دوخت انواع استین سرخود(رگلان،کیمونو) متناسب با مانتو مشاغل
-دوخت استین دو تیکه متناسب با مانتو مشاغل
-دوخت چاک پیلی استین وپشت مانتومشاغل
-دوخت جادکمه (ساده ، فیلتاب،برجسته)
-دوخت مغزی بین برشهای مانتومشاغل
-پاک دوزی(با دست،زانفيکس، پيچ رول ،نوار اریب)
-اتوکاری در  تمام مراحل دوخت

و..

دوخت مانتو فانتزی

دانش هایی که در دوخت مانتوفانتزی بعد از پایان دوره بدست می آورد:

-روش دو خت انواع مانتوفانتزی (راسته ،فون،دراپه،چین دار )
-روش دوخت انواع مدل های مانتوهای فانتزی باتوجه به جنسیت پارچه(حریر،ریون،مخمل وساتن و….)
-روش دوخت انواع مانتوفانتزی جلو باز(خط مركزي كنار هم، يك رديف دكمه، دو رديف دكمه، غیر قرینه)
-روش دوخت انواع فرم یقه مانتوفانتزی(خطی،برگرد،مسطح وساده وایستاده)
-روش دوخت انواع استین جدا وسرخود
-روش دوخت انواع جیب (داخل درز،فیلتاب،جیب رو)
-روش پاک دوزی(با دست،زانفيکس، پيچ رول ،نوار اریب)
-روش اتوکاری در  تمام مراحل دوخت
-روشاتو کاری نهایی مانتو مشاغل

و..

مهارت هایی که در دوخت مانتوفانتزی بعد از پایان دوره بدست می آورد:

-دوخت مانتو راسته(برش دار،بدون برش،چین دار ،غیر قریته)متناسب با مانتو فانتزی
-دوخت مانتو فون(ترک ،برش در کمر،غیر قرینه،)متناسب با مانتو فانتزی
-دوخت مانتوی آزاد(کیمونو،رگلان ،چین دار،غیر قرینه )متناسب با مانتوفانتزی
-دوخت انواع برش های جلو(افقي بالاي خط كف حلقه ،کف حلقه ،خط سینه ،زیر خط سینه ،کمر و باسن و عمودي از سرشانه ،حلقه استین وحلقه گردن ،برش همراه جیب) متناسب با مانتو فانتزی
-نصب لایی به قطعات مختلف مانتو
-دوخت انواع (نوار اریب، بندینك، مغزی ) برجسته  قیطان
-دوخت انواع یقه خطی(گرد،هفت)متناسب با مانتوی فانتزی
-دوخت انواع جیب (داخل درز، جیب رو، فیلتاب )در مانتو فانتزی
-دوخت استین دو تیکه متناسب با مانتوفانتزی
-اتوکاری در  تمام مراحل دوخت

و..

دوخت مانتو اسپرت

دانش هایی که در دوخت مانتو اسپرت بعد از پایان دوره بدست می آورد:

-روش دو خت انواع مانتواسپرت
-روش دوخت ساسون جلو وپشت وسرشانه در مانتو اسپرت
-روش دوخت انواع برش عمودی وافقی در مانتواسپرت
-روش دوخت انواع مدل های مانتو
-روش نصب لایي در تهيۀ آستين و مچ
-روش دوخت انواع فرم یقه مانتواسپرت(خطی،برگرد،مسطح وساده وایستاده)
-روش دوخت انواع استین از نظر ظاهری (جداو سرخود)در مانتو اسپرت
-روش دوخت انواع جیب (داخل درز،جیب در درز پهلو،جیب رو)
-روش دوخت انواع دکمه (دو سوراخه، چهار سوراخه، پایه دار)
-روش  دوخت انواع سجاف (با نوار اُریب درحلقۀ آستين و حلقۀ گردن)
-روش دوخت انواع زیپ مناسب در مانتو اسپرت
-روش دوخت لبه پایین ولبه استین در مانتو اسپورت
-روش اتو کاری نهایی

و..


مطالب مرتبط

 نمایشگاه تخصصی طراحی و دوخت مانتو

استاندارد فنی و حرفه ای چیست ؟

دوره ضخیم دوزی

دوره نازک دوزی

آزمون ادواری چیست ؟

نوشتهٔ پیشین
دوره ضخیم دوزی
نوشتهٔ بعدی
برنامه زمانبندی آزمون های سال 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

keyboard_arrow_up