رسم الگوی مولر به همراه تصاویر و اندازه ها

رسم الگوی مولر با محاسبه اندازه

برای آموزش رسم الگوی مولر  به ۵  انداز اصلی نیاز داریم

۱-بلندی تمام قد، بدون کفش کنار دیوار بایستید و گونیا را روی سر طوری قرار میدهید که با دیوار یا خط کش پشت سر  زاویه قائمه تشکیل دهد واز زمین تا این نقطه را اندازه بگیرید. در هر الگو اصولی وجود دارد که باید رعایت شود.

 

رسم الگوی مولر
رسم الگوی مولر

 

دومین اندازه اصلی دورسینه  میباشد

متر را روی خط مرکزی پشت قرار دهید وآن را از زیر بغل و روی برجستگی دو سینه عبور میدهید  البته این انداز گیری برای لباسهای ازاد و تولید انبوه صحیح میباشد اگر بخواهیم لباس شب ویا  تنگ طراحی کنید باید شخص فقط با لباس زیر انداز گیری شود واز وسط سینه تا وسط پشت  انداز گیری میشود یعنی هر سینه جداگانه اندازه گیری شد چرا که در اکثر اندام  ها دو سینه با هم انداز یکسان ندارند و این خود باعث لقی یقه در یک طرف لباس ،و همچنین چروک  وکشش روی سینه در یکطرف لباس میشود با انداز گیری جداگانه می تونید  بعد هز دوخت پاترون در الگو لحاظ  کنید  و عیوبگیری غیر  قرینه  انجام دهید

 

 

رسم الگوی مولر
رسم الگوی مولر

 

 

 

۳-دورکمر ، قبل از انداز گیری برای اینکه قد بالاتنه و پایین تنه مشخص  شود یک  نوار روی  بدن به طوریکه  ،دستها را کنار بدن قرار دهید و روبروی خط آرنج    و تقریبا ناف باشد  میبندید سپس متر رادرنقطه وسط جلو روی خط کمر قرار دهید وآن رااز پشت  کمر عبور دهید واندازه دور کمر   بگیرید حتما متر در قسمت پشت به گودی کمر بچسبد

 

 

 

رسم الگوی مولر
رسم الگوی مولر

 

 

 

 

۴-دور باسن

متر را در نقطه وسط جلو روی خط  باسن بزرگ قرار دهید و ان را روی برجسته ترین قسمت پشت عبور دهیدبرای اینکه برجستگی شکم هم در انداز گیری باسن  باشد یک خط کش را روی شکم  شخص قراردهید  ومتر را از روی خط کش عبور  بدهید

 

 

رسم الگوی مولر
رسم الگوی مولر

 

 

 

 

 

 

۵ ،قد آستین، دست را به طرف جلو وکمی خمیده نگه دارید  متر از گوشه گردن روی سرشانه قرار دهید  وآن را از روی آرنج تا مچ دست عبور دهید وقداستین را انداز گرفته منهای سرشانه میکنیم

 

رسم الگوی مولر استین
رسم الگوی مولر استین

 

اندازه های دیگر

اندازه های دیگه به وسیله فرمول های  که با تقسیمات دورسینه وتمام قد بدست میایید

اندازه های فرعی ،اندازه های هستند که برای تولید انبوه  از  فرمول  تقسیمات دورسینه و  تمام قد  بدست میاید

ولی برای دوخت لباس های شخصی  ، اندازه های فرد را میگیرید وبعد کشیدن الگو با انداز ه های مورد نظر  کنترل میکنید

 

قد بالاتنه  پشت ، برای اندازه گیری  متر را از مهره برجسته  پشت گردن   تا خط کمر  انداز بگیرید (برای اینکه مهره برجسته گردن را دقیق باشد سر را به طرف جلو خم میکنند بعد از قرار دادن متر بر روی مهره برجسته سر صاف بگیرند)

رسم الگوی مولر قد
رسم الگوی مولر قد

ویا از فرمول

یک چهارم تمام قد منهای ۱ بدست بیاورید

رسم الگوی مولر محاسبه قد
رسم الگوی مولر محاسبه قد

 

مثال

برای  تمام قد ۱۵۵ قدبالاتنه پشت به این صورت بدست میاید

۳۸/۷= ۴÷۱۵۵

۳۷/۷=۳۸/۷-۱

قد بالاتنه پشت =۳۷/۷   میباشد

قد بالاتنه جلو برای انداز گیری

متر در ابتدای سرشانه و روبروی گوش  قرار داد واز برجستگی سینه عبور میدهیم تا خط کمر

ویا از فرمول متد  مولر برای بدست آوردن قد بالاتنه  جلو برای  تولید انبوه وصنعتی   بدست می آورید

قد بالاتنه پشت +۴  = قد بالاتنه جلو برای دورسینه  ۸۰ تا ۹۰

در کل هر ۱۰ سانت که به دورسینه اضافه میشود  نیم ساعت به ۴ اضافه  میکنید  واگر دورسینه از ۱۰۰ بالاتر میخواهید یک دهم اضافه ۱۰۰هم به آن اضافه  میکنید

چندین مثال میزنم تا کامل متوجه شوید

برای دورسینه ۹۵

قد بالاتنه پشت + ۴/۵میشود

چرا که ۱۰ سانت دوم  قرار گرفته

۱- ۸۰تا۹۰=۴سانتی متر به بالاتنه پشت اضافه  میشود

۲-۹۱تا ۱۰۰=۴/۵سانتی متر به قد بالاتنه پشت اضافه  میشود  تا قد بالاتنه جلو بدست بیاید

۳-۱۰۱تا۱۱۰=۵سانتیمتر

بالاتنه پشت +۵+۱/۱۰تفاوت دورسینه تا ۱۰۰=قد بالاتنه  جلو  مثال

برای شخصی که دورسینه آن ۱۰۹ باشد

قد بالاتنه پشت+۵+ ۰/۹=قد بالاتنه جلو

تفاوت ۱۰۹ تا ۱۰۰= ۹سانتیمتر میباشد که این ۹سانتیمتر را تقسیم بر ۱۰ میکنیم  جواب آن ۰/۹را به  قد بالاتنه پشت اضافه  میشود

۴-۱۱۱تا۱۲۰=قد بالاتنه پشت +۵/۵+یک دهم تفاوت دورسینه  تا ۱۰۰=قد بالاتنه جلو

مثال برای دورسینه۱۱۵

قد بالاتنه پشت =۴۱/۵

۴۱/۵(قدبالاتنه پشت)+۵/۵+۱/۵(۱/۱۰تفاوت دورسینه ۱۱۵-۱۰۰=۱۵÷ ۱۰=۱/۵)=۴۸/۵ قد بالاتنه جلو میشود

۵-دورسینه ۱۲۱تا۱۳۰  = قد بالاتنه پشت+۶+۱/۱۰تفاوت دور سینه

مثال

دورسینه۱۲۴

قدبالاتنه پشت۴۰

قدبالاتنه  پشت +۶+(تفاوت دورسینه ۲/۴=۱۰÷۲۴=۱۲۴-۱۰۰)

۴۶/۴=۴۰+۶+۲/۴

قدبالاتنه  جلو ۴۶/۴میشود

واز دورسینه ۱۳۰به بالا

قدبالاتنه پشت +۶میشود +یک دهم تفاوت دورسینه تا ۱۰۰  =قد بالاتنه جلو

یعنی اگر الگوی با دورسینه  ۱۳۴طراحی میکنید  ۶ برای عدد مجاز میباشد وتغییر  آن در یک دهم تفاوت سینه  محاسبه میشود

اگر الگو را برا اساس فرمول کشیدید وبعد میخواهید برای شخصی که اندازگیری  کردید تبدیل کنید  عیوب آن را بر روی الگو  قبل از ساختن الگوی نهایی برطرف کنید

مثال ۱

قد بالاتنه جلو براساس فرمول ویا جدول سایز  بندی  44.۵سانتیمتر میباشد ولی اندازه گرفته شده اندام فرد  ۴۷ سانتی متر

۲/۵=۴۷-44.5

این اندازه را باید به اندازه بالاتنه که کوتاه است اضافه  کنید

مثال ۲

قد بالاتنه جلو براساس فرمول ویا جدول سایز بندی ۴۴سانتیمتر

قد بالاتنه براساس اندازه گرفته شد ۴۲ سانتی متر

اختلاف

۲=۴۲- ۴۴

این انداز ه را باید از قد بالاتنه جلو در الگو رسم شد کم کنید

 

رسم الگوی مولر محاسبه قد
رسم الگوی مولر محاسبه قد

 

 

 

فرمول  کارور جلو =

دورسینه  ÷۴ -۴

مثال دورسینه ۱۰۰

۱۰۰÷۴=۲۵_۴=۲۱

در این اندازه فضا ی جنس سینه  در خط کارور وجود دارد  اشتباها با کارور  اندام مقایسه نکنید و همانطور که قبلا در دو درس قبلی اشاره شده این اندازه ها برای تولید لباس صنعتی و انبوه میباشد ولی اگر خواستید برای اندام  فردی بدوزید بعد از کشیدن الگو آن را کنترل میکنید

طریقه انداز گیری

دست را کنار بدن قرار دهید  و بهتر است که لباس  فرد نازک وبدون آستین باشد  محل انتهای اتصال  دست به بدن را کاملا لمس کنید  ومتررا روی   نقطه وصل دست به بدن تا نقطه دیگر  به صورت افقی و کاملا به تن چسبیده باشد اندازه بگیرید

فرمول کارور پشت=دورسینه ÷۸+ ۵/۵

مثال

دورسینه ۱۰۰÷۸=۱۲/۵+۵/۵=۱۸    (نصف کارور پشت )بدست میاید

👇

برای انداز گیری کارور پشت

👈توجه کنید   الگو برای لباس بدون آستین طراحی میکنید یا آستین دار

چون اندازگیری آن متفاوت هست

برای الگو کشی لباس بدون آستین  دستها کنار  بدن قرار گرفته نقطه انتهای  اتصال دست را به صورت افقی کاملا جذب  انداز می گیرید 👈

رسم الگوی مولر محاسبه اندازه
رسم الگوی مولر محاسبه اندازه

برای  لباس آستین دار

دستها  به طرف جلو ببرید   وبه صورت قائمه در خط آرنج قرار دهید و  واز نقطه انتهای وصل دست به نقطه دست دیگر کارور پشت را انداز گیری کنید

فرمول  انداز  یقه پشت روی الگو بالاتنه پشت

= دورسینه ÷۲۰+۲

برای انداز گیری  متر را دورتادور گردن قرار دهید به صورتی که متر روی شانه قرار گیرد

رسم الگوی مولر محاسبه اندازه
رسم الگوی مولر محاسبه اندازه

پهنای یقه جلو = پهنای  یقه پشت-۰/۵

گودی یقه جلو=پهنای یقه پشت +۱تا۱/۵

البته  این فرمول برای تولید انبوه  میباشد  بعد از کشیدن حتما با انداز ه های فردی کنترل شود

بلندی سینه یا طول سینه

دورسینه ÷۴+ ۳تا ۵سانتیمتر

👈 برای سینه های کمتر از ۱۰۰ +۳

👈برای سینه های بالاتر  ۱۰۰  +۴

👈برای افرادی که   سینه های افتاده دارند ویا مانتو ،لباسهای راحتی طراحی میکنید +۵میشود

انداز گیری بلندی سینه  به روش مولر

👈از  ابتدای سرشانه  روبروی گوش ،متر را قرار میدهید متر را روی برجستگی سینه رها کنید  از محلی که زیر متر خالی میشود ویا به طرف زیر سینه قرار میگیرد در کل  برجسته ترین محل سینه  ،بلندی سینه یا طول سینه میباشد  که انداز گیری میکنید⬅⬅⬅  این  نقطه سر سینه مهمترین نقطه الگو میباشد  چر ا که تمام  ابتدا و انتهای پنسها به این نقطه ختم میشود و

مدل گذاری  ،انتقال  ،برش ، حجم  الگو در این نقطه طراحی میشود

فرمول   فاصله سینه=، دورسینه ÷۱۰+ ۰/۵

برای انداز گیری فاصله بین دو سینه روی برجستگی  سینه میباشد

توجه داشته باشید

اگر میخواهید لباس  با کاپ سینه دوخته شود فرد  بدون سوتین لباس را  بپوشد

حتما

تاکید میکنم  انداز گیری بدون  بستن سوتین باشد

نکته دوم    برای انداز گیری فاصله سینه حتما

سوتین مناسب و  استاندارد  پوشیده باشند (برای کنترل سوتین خوب متر را  روی انتهای سرشانه قرار دهید و طرف دیگر متر باید روی ناف فرد قرار گیرد اگر متر روی برجسته ترین قسمت سینه  قرار گرفته یعنی سوتین مناسب میباشد (طبق فرمول طراحی اندام در قسمت  سینه   )

در متدهای دیگر  خط سینه در الگو با تقسیم قد بالاتنه  رسم میکنید   ولی در متد مولر خط سینه را به نام بلندی کف حلقه آستین  معرفی شد وبرای بدست آوردن آن از فرمول

دورسینه ÷۱۰+ ۱۰/۵ثابت

استفاده میشود در ضمن  بلندی طول باسن  مساوی با بلندی کف حلقه آستین  میباشد

فرمول دیگری که در متد مولر فقط استفاده میشود

گشادی کف حلقه میباشد

در متدهای دیگر بعد از رسم کارور جلو ویا کارور پشت روی خط سینه  انداز   سینه را رسم میکنیم

⬅👈ولی در متد مولر  گشادی کف حلقه

دورسینه ÷۸- ۱/۵ میشود

مثال دورسینه ۱۰۰

۱۲/۵=۸÷۱۰۰

۱۱=۱/۵-۱۲/۵

👇👇👇👇

۱۱   عدد را ÷۳  میکنیم عددبدست آمد گشادی کف حلقه الگوی جلو  می باشد

👇👇👇👇👇

۱۱÷۳×۲=گشادی کف حلقه پشت می باشد

در متد ترک ۱۱ را نصف میکنند وگشادی کف حلقه جلو و پشت  یکسان میباشد

ولی برای  شخصی دوزی باید  روی اندام فرد  مشخص شود

۱- ۸۰تا۹۰=۴سانتی متر به بالاتنه پشت اضافه  میشود

۲-۹۱تا ۱۰۰=۴/۵سانتی متر به قد بالاتنه پشت اضافه  میشود  تا قد بالاتنه جلو بدست بیاید

۳-۱۰۱تا۱۱۰=۵سانتیمتر

بالاتنه پشت +۵+۱/۱۰تفاوت دورسینه تا ۱۰۰=قد بالاتنه  جلو

رسم الگوی مولر محاسبه اندازه
رسم الگوی مولر محاسبه اندازه

 

مثال

برای شخصی که دورسینه آن ۱۰۹ باشد

قد بالاتنه پشت+۵+ ۰/۹=قد بالاتنه جلو

تفاوت ۱۰۹ تا ۱۰۰= ۹سانتیمتر میباشد که این ۹سانتیمتر را تقسیم بر ۱۰ میکنیم  جواب آن ۰/۹را به  قد بالاتنه پشت اضافه  میشود

 

 

keyboard_arrow_up