مهاجرت با مدرک فنی و حرفه ای

افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای اروپایی ، آمریکایی و یا استرالیا دارند همواره برایشان این سوال مطرح است که آیا داشتن مدارک فنی و حرفه ای میتواند در برنامه مهاجرت  نقشی داشته باشد یا خیر؟

مهاجرت با مدرک فنی و حرفه ای

مهاجرت با مدرک فنی و حرفه ای

آموزش

مهاجرت با مدرک فنی و حرفه ای

افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای اروپایی ، آمریکایی و یا استرالیا دارند همواره برایشان این سوال مطرح است که آیا داشتن مدارک فنی و حرفه ای میتواند در برنامه مهاجرت  نقشی داشته باشد یا خیر؟

مهاجرت با مدرک فنی و حرفه ای
مهاجرت با مدرک فنی و حرفه ای

قصد داریم در مورد این مسئله و نقشی که مدارک فنی و حرفه ای در تسهیل و یا عدم تسهیل مهاجرت دارد صحبت نماییم.
کشورهایی مانند کانادا و استرالیا کشورهای مهاجرپذیری هستند که همواره افرادی با مشاغل و رشته های تحصیلی مختلف برای مهاجرت به این کشور قبول میکنند.

شرایط راحت مهاجر پذیری

شرایط راحت مهاجر پذیری استرالیا و کانادا در چندین سال گذشته به علت نیاز این دو کشور به نیروی کاری بود که همه مشاغل را جهت مهاجرت میپذیرفتند. در حال حاضر به دلیل اشباع شدن این کشورها برای مهاجرت افراد خارجی قوانین سخت تری را تدوین کرده اند، بدین صورت که برای مهاجرت به این کشورها اشخاص حتما باید دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی و همچنین مدارک معتبر زبان انگلیسی مانند آیلس و یا تافل باشند. تا بتوانند پروسه مهاجرت خود به کانادا و یا استرالیا را به سرانجام برسانند. زیرا هر کدام از موارد ذکر شده دارای امتیاز میباشند.

نقش مدارک فنی و حرفه ای در پروسه مهاجرت

حال نقش مدارک فنی و حرفه ای در پروسه مهاجرت به کشورهای دیگر از طریق skill workers این است که شخص متفاضی چنانچه دارای این مدارک باشد، شخص متخصص محسوب میشود و در یافتن شغل  موفق تر و راحت تر عمل میکند. پس به طور کلی میتوان گفت که داشتن مدارک مختلف فنی و حرفه ای برای مهاجرت   شاید نقش اصلی را نداشته باشند ولی برای پروسه مهاجرت نقش تسهیل کننده را دارند.

keyboard_arrow_up